કૃતિ:શૂરાનો મારગ
સર્જક: શ્રી પ્રકાશ લોથે
અનુવાદક: શ્રી અશોક વિદ્વાન્સ
આસ્વાદ:ડૉ. મીનલ દવે

109 views