કૃતિ : પ્રકાશનો પડછાયો

સર્જક : શ્રી દિનકર જોષી

આસ્વાદ : ડૉ.જગદીશ પટેલ

60 views