કૃતિ: ‘ કોણ ‘
સર્જક: શ્રી લાભશંકર ઠાકર
આસ્વાદ: શ્રી મહેન્દ્ર ચોટલીયા

299 views