કૃતિ: બીજરેખા હલેસાં વિના તરતી રહે
સર્જક: શ્રી જયદેવ શુક્લ
આસ્વાદ: શ્રી હર્ષદ ત્રિવેદી

175 views