કૃતિ: નિ:સંગ સમ્રાટ
સર્જક : શ્રી સુનીલ ગંગોપાધ્યાય
આસ્વાદ : શ્રી બકુલ ટેલર

156 views