કૃતિ: ‘1984’
સર્જક:GEORGE ORWELL
આસ્વાદ: ડૉ. ધર્માંશુ વૈદ્ય

108 views