કૃતિ : વાસાંસિ જીર્ણlનિ
સર્જક : શ્રી દેવાંગી ભટ્ટ
આસ્વાદ : શ્રી રામ મોરી

85 views