કૃતિ: પૃથ્વીવલ્લભ
સર્જક : શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી
આસ્વાદ: ડૉ. કાર્તિકેય ભટ્ટ

71 views