કૃતિ: નામરૂપ
સર્જક: શ્રી અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ
આસ્વાદ : શ્રી યોગેશ જોષી

170 views