કૃતિ: ઘડતર અને ચણતર
સર્જક:શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ
રસાસ્વાદ: શ્રી મનસુખભાઈ સલ્લા

69 views