કૃતિ : વસુંધરાનાં વહાલાં-દવલાં

સર્જક : શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી

આસ્વાદ : શ્રી દેવાયત ગાગીયા

59 views