આજે મણકો – ૬.
સાંભળો કવિ શ્રી પ્રશાંત સોમાણી ને… હરીશ ઠક્કર ના ગઝલ સંગ્રહ
કહેવું કશું નથી….

31 views