કૃતિ : ડેઝર્ટ ફ્લાવર

સર્જક : શ્રી વારિસ ડીરી

આસ્વાદ : શ્રી યામિની વ્યાસ

120 views