વાર્ષિક પરીક્ષા : ૨૦૧૬-૧૭

તારીખવારસમયશ્રેણી : ૬શ્રેણી : ૭શ્રેણી : ૮
૩૦/૦૩/૧૭ગુરુવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦કમ્પ્યૂટર, સંગીતકમ્પ્યૂટર, સંગીતકમ્પ્યૂટર, સંગીત
૩૧/૦૩/૧૭શુક્રવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦સામાજિક વિજ્ઞાનગણિતગુજરાતી
૦૧/૦૪/૧૭શનિવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦ગણિતગુજરાતીહિન્દી
૦૨/૦૪/૧૭રવિવારરવિવારની રજા
૦૩/૦૪/૧૭સોમવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦હિન્દીઅંગ્રેજીગણિત
૦૪/૦૪/૧૭મંગળવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦સંસ્કૃતહિન્દીવિજ્ઞાન
૦૫/૦૪/૧૭બુધવારરામનવમીની રજા
૦૬/૦૪/૧૭ગુરૂવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦અંગ્રેજીવિજ્ઞાનસામાજિક વિજ્ઞાન
૦૭/૦૪/૧૭શુક્રવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦વિજ્ઞાનસામાજિક વિજ્ઞાનસંસ્કૃત
૦૮/૦૪/૧૭શનિવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦ગુજરાતીસંસ્કૃતઅંગ્રેજી
૦૯/૦૪/૧૭રવિવારરવિવારની રજા
૧૦/૦૪/૧૭સોમવારમહાવીર જયંતીની રજા
૧૧/૦૪/૧૭મંગળવાર૦૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦ચિત્રકામચિત્રકામચિત્રકામ

નોંધ:-

  1. પરીક્ષાના સમય કરતાં – ૧૫ મિનિટ વહેલા વિદ્યાર્થીઓએ આવવાનું રહેશે.
  2. પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેનાર વિદ્યાર્થીની ફરીથી પરીક્ષા લેવામાંઆવશે નહિં.
  3. માંદગીના કારણે ગેરહાજર રહેનાર વિદ્યાર્થીએ દાકતરી સર્ટીફિકેટ સાથે આચાર્યશ્રીનો સંપર્ક સાધવો.
  4. વાલીઓએ પેપર જોવા માટે તા.૨૧-૦૪-૨૦૧૭ ને શુક્રવારના રોજ સવારે ૮:૩૦ થી ૯:૩૦ કલાકે આવવું.
  5. તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૭ ને શનિવારે શાળા શિક્ષણકાર્ય નો અંતિમ દિન (શૈક્ષણિક સત્ર) રહેશે. જે દિવસે રીઝલ્ટ આપવામાં આવશે.
  6. શાળાનું ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ થી તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૭ સુધી ૩૫ દિવસ નું રહેશે. તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૭ ને સોમવાર થી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે. જેની નોંધ લેવી.