જીવનભારતી કિશોરભવનના શિક્ષકશ્રી રાજેશ રમેશચંદ્ર પારેખએ તા. ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ આયોજિત નિબંધ લેખન સ્પર્ધામાં પ્રોત્સહન પારિતોષિક / પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ છે.