વાચિકમ

બુધવાર ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૩ થી ૪ દરમિયાન રંગભવન ખાતે ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કલાકાર શ્રી યશ ઉપાધ્યાયની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો.