કૃતિ: છિન્નપત્ર

સર્જક: શ્રી સુરેશ હ. જોષી

આસ્વાદ: ડૉ. જગદીશ કંથારિઆ

76 views