કૃતિ : આઠો જામ ખુમારી
સર્જક: અમૃત ‘ઘાયલ’
આસ્વાદ : વિનોદ જોષી

3 views