પ્રવૃત્તિ વિદ્યાલય જીવનભારતી પ્રાથમિક વિભાગ માંથી ધોરણ સાતમાં અભ્યાસ કરતો અગસ્તી ટંડેલએ અખિલ હિંદ મહિલા પરિષદ દ્વારા આયોજિત “માં” વિષય ઉપર ચિત્ર સ્પર્ધામાં દ્વિતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે.