Shri Debashrita Mohanti

Odissi

Shri Minal Mehta

Vocal

Shri Bhumika Vakhariya

Vocal

Shri Hitesh Raval

Vocal

Shri Ashish Shashtri

Sitar, Violin

Shri Vishal Kulkarni

Flute, Keyboard, Harmonium

Shri Dhananjay Pawar

Tabla

Shri Bhairavi Atthavale

Katthak

Shri Abhigya Shashtri

Tabla

Shri Priti Shah

Bharatnatyam

Shri Nemish Kayda

Tabla

Shri Bhakti Munim

Katthak

Shri Manoj Nai

Tabla

Shri Sharmesh Patel

Guitar, Keyboard