કૃતિ : સુરત મુજ ઘાયલ ભૂમિ

સર્જક : શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા

આસ્વાદ : ડૉ.રેખા ભટ્ટ

60 views