દ્વિતીય યુનિટ પરીક્ષા : ૨૦૧૮-૧૯

તારીખવારશ્રેણી : ૬શ્રેણી : ૭શ્રેણી : ૮
૫/૦૧/૧૯શનિવારઅંગ્રેજીગણિતસામાજિક વિજ્ઞાન
૭/૦૧/૧૯સોમવારવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીઅંગ્રેજીગણિત
૮/૦૧/૧૯મંગળવારહિન્દીગુજરાતીસંસ્કૃત
૯/૦૧/૧૯બુધવારસામાજિક વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીઅંગ્રેજી
૧૦/૦૧/૧૯ગુરૂવારગુજરાતીસંસ્કૃતહિન્દી
૧૧/૦૧/૧૯શુક્રવારગણિતસામાજિક વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
૧૨/૦૧/૧૯શનિવારસંસ્કૃતહિન્દીગુજરાતી

નોંધ:-

  1. શ્રેણી-૬ થી શ્રેણી-૮ માં ૨૦ ગુણનું મૂલ્યાંકન રહેશે.
  2. મૂલ્યાંકનનો અભ્યાસક્રમ સ્વાધ્યાય:૩ નો રહેશે.
  3. પરીક્ષા શાણા સમય દરમ્યાન લેવાશે, મૂલ્યાંકનપૂર્ણ થતાં રાબેતા મુજબ શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલશે.
  4. ગેરહાજર/માંદા રહેનાર વિદ્યાર્થીઓએ તે તારીખની ચિટ્ઠી સાથે ડોકટરી પ્રમાણપત્ર લાવવું.
  5. પ્રશ્નપત્રમાં જ જવાબ લખવાના રહેશે. બધાજ તાસના પુસ્તકો લાવવા.
  6. બીજી યુનિટ મૂલ્યાંકનની ગણતરી વાર્ષિક મૂલ્યાંકનમાં કરવામાં આવશે.