ભામિની હારિત રાવલ
ઇન્ચાર્જ આચાર્યા

લાયકાત: બી. એસ. સી., બી. એડ

ભણાવતા વિષય: ગણિત

અનુભવ: ૨૪ વર્ષ

ભારતી સુનીલકુમાર પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એસ. એસ. સી., પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત, હિન્દી

અનુભવ: ૨૮ વર્ષ

ઉર્મિલા શૈલેષકુમાર પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એચ. એસ. સી. પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, હિન્દી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૨૭ વર્ષ

યોગેશકુમાર નાગજીભાઇ ટેલર
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એસ. એસ. સી., સંગીત વિશારદ

ભણાવતા વિષય: સંગીત

અનુભવ: ૨૬ વર્ષ

આશા યોગેન્દ્રસિંહ રાવલજી
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, હિન્દી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૨૫ વર્ષ

રાજેશ પારેખ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગણિત, અંગ્રેજી, ગુજરાતી

અનુભવ: ૨૪ વર્ષ

મીનાક્ષી ઘડિયાળી
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એચ. એસ. સી., પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત

અનુભવ: ૨૧ વર્ષ

બટુક પી. મોરડીયા
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એસ. એસ. સી., પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત

અનુભવ: ૨૩ વર્ષ

રીટા લાડ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એસ. એસ. સી., ડી. એડ.

ભણાવતા વિષયો: હિન્દી, પર્યાવરણ, ગણિત

અનુભવ: ૧૮ વર્ષ

ડિમ્પલ શંકરભાઈ પ્રજાપતિ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી.

ભણાવતા વિષયો: અંગ્રેજી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૧૫ વર્ષ

મનોજકુમાર સુરેશભાઈ સાગર
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી.કૉમ.

ભણાવતા વિષયો: ગણિત, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૧૧ વર્ષ

સુનીલભાઈ ચંપકભાઈ પ્રજાપતિ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એ. ટી. ડી

ભણાવતા વિષય: ચિત્રકલા

અનુભવ: ૧૦ વર્ષ

ફાલ્ગુનીબેન સુનીલભાઈ મૈસુરીયા
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ. એ. બી. એડ.

ભણાવતા વિષયો: ગણિત, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૧૦ વર્ષ

પ્રિયંકા સુરેશભાઈ ચૌહાણ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી. એ., એમ. એ.

ભણાવતા વિષયો: ગણિત, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૧૦ વર્ષ

ભાવિષા જયેશભાઈ પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી. એ., એમ. એ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૭ વર્ષ

ખુશ્બુ બિરેન જોષી
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી.એ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૧૦ વર્ષ

ચૈતાલી અજીત રાંદેરી
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી.એ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત

અનુભવ: ૦૯ વર્ષ

મયુરી ઉમેશભાઈ પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એચ. એસ.સી., પી.ટી.સી.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત

અનુભવ: ૦૮ વર્ષ

તન્વી ઉમેશભાઈ પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: પી. ટી. સી., બી. એ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૮ વર્ષ

ખુશ્બુ મહેશકુમાર ચૌહાણ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ.એ., બી.એડ.

ભણાવતા વિષય: અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૭ વર્ષ

ક્રિષ્નાબેન લલિતભાઈ ખોલવડવાલા
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એચ. એસ.સી., પી.ટી.સી., બી.એ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૦૭ વર્ષ

સ્નેહા સતીષભાઈ પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ.એ., બી.એડ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૦૬ વર્ષ

ભુમિકાદેવી અમિતકુમાર ભટનાગર
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ.એ., બી.એડ.

ભણાવતા વિષયો: હિન્દી, પર્યાવરણ

અનુભવ: ૦૪ વર્ષ

વૈશાલી હિતેશભાઈ સાળી
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ.એ., બી.એડ.

ભણાવતા વિષયો: ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૪ વર્ષ

હેમાલીબેન વિકીભાઈ રાણા
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એચ. એસ.સી., પી.ટી.સી., બી.એ.

ભણાવતા વિષયો: ચિત્રકલા, ગુજરાતી, અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૩ વર્ષ

મીનાબેન નટવરભાઈ પટેલ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: બી. એ., બી. પી. એડ.

ભણાવતા વિષય: શારીરિક શિક્ષણ

અનુભવ: ૦૩ વર્ષ

નીપાબેન નીરવ ઈચ્છાપૌરિયા
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ. એ., બી. એડ.

ભણાવતા વિષય: અંગ્રેજી

અનુભવ: ૦૨ વર્ષ

હંસાબેન યજ્ઞેશ ઉમરાવ
મદદનીશ શિક્ષિકા

લાયકાત: એમ. એ., બી. એડ.

ભણાવતા વિષયો: અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી

અનુભવ: ૦૨ વર્ષ

ફાલ્ગુન એમ દેસાઈ
કમ્પ્યૂટર શિક્ષિકા

લાયકાત: બી.કૉમ. સી. આઈ. સી.

ભણાવતા વિષય: કમ્પ્યૂટર

અનુભવ: ૧૮ વર્ષ

શીતલબેન આર શાહ
કમ્પ્યૂટર શિક્ષિકા

લાયકાત: બી. સી. એ.

ભણાવતા વિષય: કમ્પ્યૂટર

અનુભવ: ૧૧ વર્ષ