કિશોરભવન શ્રેણી 5Dના વિધ્યાર્થી પ્રજપતિ નમ્રએ લોકડાઉન દરમિયાન સમાજ દ્વારા યોજાયેલ online વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો.https://www.facebook.com/101985604829150/posts/124411192586591/?sfnsn=wiwspwa&extid=PPu5ZGKG2Bm2nvc0&d=w&vh=e