તા. ૦૯.૦૩.૨૦૨૦ ને સોમવારના રોજ જીવનભારતી મંડળ સંચાલિત બાળવિકાસ ભવન સ્પેશ્યલ એજ્યુકેશન ભવનના બાળકોએ હોળી અને ધૂળેટીના પર્વને ખુબજ આનંદ અને ઉલ્લાસભેર સપ્તરંગી રંગોળી એક બીજા પ્રત્યેના સ્નેહરૂપથી ઉજવણી કરી.