કલા મહાકુંભ ૨૦૨૦ પ્રવૃત્તિ વિદ્યાલય માધ્યમિક વિભાગ નાનપુરા ઝોન કક્ષાએ સમૂહ ગીત સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરેછે. હવે જિલ્લા કક્ષાએ સમૂહગીત સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જશે.