તા. ૧૬/૧/૨૦૨૦ ને ગુરુવારના રોજ બાળકો માટે સરકાર દ્વારા આયોજીત સ્વાસ્થ્યવર્ધક માટે બાળભવનમાં એસ. એચ. સી. દ્વારા પોલીયો પીવડાવવાનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં જુ.કે.જી. અને સિ.કે.જી. બાળકોને પોલીયો પીવડાવવામાં આવ્યો હતો.