શાળાના આદ્યસ્થાપક શ્રી ચંદ્રવદન ચુનીલાલ શાહની ૧૧૭મી જન્મજયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.