જીવનભારતી શાળા ના સ્થાપક શાહ ભાઈ ના જન્મ જયતિ ઍ શત-શત વંદન સહ કેળવણી દર્શન પુસ્તક થકી એમના જીવન વિશે સમજ અને શાળાની મુલાકાત લીધી હતી.