દ્વિતીય યુનિટ પરીક્ષા : ૨૦૧૮-૧૯

તારીખ વાર શ્રેણી : ૬ શ્રેણી : ૭ શ્રેણી : ૮
૫/૦૧/૧૯ શનિવાર અંગ્રેજી ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન
૭/૦૧/૧૯ સોમવાર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અંગ્રેજી ગણિત
૮/૦૧/૧૯ મંગળવાર હિન્દી ગુજરાતી સંસ્કૃત
૯/૦૧/૧૯ બુધવાર સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અંગ્રેજી
૧૦/૦૧/૧૯ ગુરૂવાર ગુજરાતી સંસ્કૃત હિન્દી
૧૧/૦૧/૧૯ શુક્રવાર ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
૧૨/૦૧/૧૯ શનિવાર સંસ્કૃત હિન્દી ગુજરાતી

નોંધ:-

  1. શ્રેણી-૬ થી શ્રેણી-૮ માં ૨૦ ગુણનું મૂલ્યાંકન રહેશે.
  2. મૂલ્યાંકનનો અભ્યાસક્રમ સ્વાધ્યાય:૩ નો રહેશે.
  3. પરીક્ષા શાણા સમય દરમ્યાન લેવાશે, મૂલ્યાંકનપૂર્ણ થતાં રાબેતા મુજબ શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલશે.
  4. ગેરહાજર/માંદા રહેનાર વિદ્યાર્થીઓએ તે તારીખની ચિટ્ઠી સાથે ડોકટરી પ્રમાણપત્ર લાવવું.
  5. પ્રશ્નપત્રમાં જ જવાબ લખવાના રહેશે. બધાજ તાસના પુસ્તકો લાવવા.
  6. બીજી યુનિટ મૂલ્યાંકનની ગણતરી વાર્ષિક મૂલ્યાંકનમાં કરવામાં આવશે.
ડાઉનલોડ ટાઇમટેબલ