બાળ કેળવણીના પ્રણેતા પ્રવૃત્તિમ શિક્ષણનાં પ્રોત્સાહક પ્રદાતા. પ્રેમ, સંસ્કાર, શીક્ષણરૂપી સૌરભથી બાળજગતને મહેકાવનાર બાળસાહિત્યનાં બ્રહમા, મૂછાળી ‘મા’ ના ઉપનામથી શોભાયમાન દીવાસ્વપ્નનાં રચયિતા બની બાળ વિકાસની રાહ ચીંઘનાર. શ્રી ગિજુભાઈ બધેકાનાં નિર્વાણદિન નિમિત્તે શ્રી વૈભવભાઈ પરીખે બાળકોને બાળવાર્તા અને બોધદાયક ગીતો ગવડાવ્યા હતા તેમજ બાળકોએ ગિજુભાઈ બધેકાને નતમસ્તક પ્રણામ કરી સ્મરણાંજલિ પાઠવી હતી.